Hekseskolen

Veiledere.

Det er klokt for alle som vil arbeide bevisst med sin egen utvikling å ha en veileder. Den viktigste årsak til det er at objektiv selvinnsikt er umulig. Vi trenger noen som kan se oss og vår virkelighet fra et annet perspektiv enn vårt eget. En annen god grunn er at vi med en veileder å forholde oss til, lettere vil kunne følge et strukturert opplegg. Med den tilgang vi nå har til informasjon er det viktig å få hjelp til å rydde opp i inntrykkene. Det er lett å drukne i informasjon, slik at vi ikke får noen praktisk nytte av den.

Fra et holistisk utgangspunkt blir det da tre hovedfelter for utvikling hvor veiledning kan være nyttig. Materie, energi og ånd. Valg av veileder er svært viktig. I min tradisjon vil en mann velges som veileder innen det som menn har greie på: Praktisk, målrettet arbeid, energi og handlekraft. Altså materie og energi.

Som åndelig veileder vil bestandig en kvinne velges. Sant og si virker det ganske komisk på meg at voksne kvinner velger menn som åndelige veiledere. Ikke slik og forstå at vi menn er åndelig bevisstløse, men kvinner står Modergudinnen nærmere enn noen mann. I min tradisjon kan da heller ikke menn bli annet enn lærere, mens kvinner også kan bli prestinner.

Dette skal utdypes litt mer.

Jeg går ut fra at mange tror at de kan lese seg til å bli heks. Den eneste nytten vi stort sett har av å lese bøker er å fylle hukommelsen med data og få noe bedre språkevne fordi ordforrådet øker. Ettersom lesing svært ofte benyttes som et dopingmiddel, kan det ta svært lang tid før den som leser oppfatter at stoffet også angår en selv.

Kunnskapssamling kan være et symptom på en indre tomhetsfølelse. Da må andre midler enn lesing benyttes. Alkoholisme kureres ikke med alkohol.

Selv en leser som har de beste intensjoner og har forstått at at bare logisk/kreativ bearbeiding av stoffet kan gjøre det til et hjelpemiddel i ens utvikling, vil uunngåelig havne i den fellen at de unngår kjerneproblemene i seg selv. For de fleste kan det å nærme seg sitt egentlige selv være ganske ubehagelig. Det unngås ved å fokusere på de perifere utfordringer. En som ser oss fra et annet perspektiv vil lettere kunne peke på kjerneproblemene. Av samme grunn bør alle som driver veiledning av andre lytte på sine egne råd. Vi vet hva som er våre kjerneproblemer, men vi har sperrer mot å gjøre dem bevisste. Disse sperrene fjernes når vi ser de samme problemer i andre, og de kan da få et språklig uttrykk.

Det gjelder å finne en veileder som ligger på et høyere nivå enn en selv. All utvikling går via hjernen. Svært mange opererer bare på språk/hukommelse-nivået. Med en dash logikk vil det være nok for å fungere i samfunnet. Med en veileder på samme nivå kan en elev ikke forvente annet enn å få fylt hukommelsen med informasjon og utvikle evnen til språklig bearbeiding av informasjonen.

En veileder må kunne stille spørsmål som tvinger eleven til å bearbeide informasjonen logisk, og etter hvert også kreativt. Materie/energi-utvikling når sitt høydepunkt når det meste av tenkningen foregår logisk/kreativt. Der må følgelig en veileder være.

For å komme et skritt videre, til åndelig utvikling, må vi over i kreativ/intuitiv tenkning. Intuisjonen er vårt forbindelsesledd med astralplanet.

Min tradisjon har som teori at astralplanet har to hoveddimensjoner. En høyere dimensjon som står i direkte forbindelse med Modergudinnen og som da får sin energi fra den universelle skaperkraft, og en lavere dimensjon som henter energi annet steds fra.

For åndelig utvikling trenger vi da en veileder som gjennom sin intuisjon har forbindelse med det høyere astralplan.

Som åndelig veileder bør da en seriøs student velge en kvinne som ved sin livsførsel tydelig viser at hennes intuisjon står i direkte forbindelse med Modergudinnen.

En veileder vil bli nødt til å klarlegge sitt eget nivå ved språklig formulering for å kunne bringe noe videre til sine elever. Et lærer/elev-forhold er derfor utviklende for begge parter. Det er å anbefale alle som er bevisst på sin egen utvikling å få en eller flere elever som ligger på et lavere utviklingstrinn enn en selv. Noe som da vanligvis betyr at de er noen år yngre enn en selv.

Veilederens fremste utfordring er å få eleven til å ta sprangene fra språk/hukommelse-planet via logisk/kreativ tenkning til kreativ/intuitiv tenkning. Og det er ingen enkel oppgave, for vi har en indre motstand mot å endre tenkevaner. Det dette egentlig dreier seg om er å gjenskape barnets måte å tenke på. En betingelse for et åndelig gjennombrudd.

Som tidligere nevnt bør både menn og kvinner velge en kvinne som åndelig veileder. På den annen side kan det være en fordel for en kvinne som opererer mye på kreativt/intuitivt plan å ha en mann som veileder på materie/energi-planet for å beholde bakkekontakten. Den ideelle situasjon for paganister er at i et parforhold er han hennes veileder på materie/energi-plan, og hun hans veileder på åndelig plan.