Hekseskolen

Hva er utvikling?

For en tilhenger av spiralteorien, som forutsetter aktivt arbeid med egen utvikling, er det greit å vite hva utvikling er.

Personlig utvikling, egenutvikling, selvutvikling og åndelig utvikling er begrep som blir mye brukt. De tre første er samme sak og går vanligvis på materie/energi-plan. Jeg foretrekker å kalle dem mental trening (MT).                                           

MT har da to hovedområder: Hjernetrening og bearbeiding av den ubevisste del av hjernen.

Under hjernetrening kommer da:
1. Kunnskapservervelse.

2. Hukommelsestrening for å øke hastigheten på å bringe fram informasjon fra hukommelsen.

3. Språklig utvikling. Øke ordforråd og bedre evne til språklig bearbeiding av hukommelsens informasjonslager.
4. Logisk tenkning. Dra logiske slutninger ut fra foreliggende fakta.
5. Kreativt arbeid. Dra slutninger og løse oppgaver ut fra foreliggende fakta på et nivå som ligger over og utenfor erfaring og logiske slutninger. Også kreativiteten benytter hukommelseslageret, men altså på et høyere nivå enn logikken.

Innen MT benyttes begrepene positiv og negativ tenkning. Innenfor åndelig utvikling benyttes begrepene energigivende og energitappende tenkning.

De av dere som er skoleelever har ikke noe behov for å drive hjernetrening utover skolearbeidet. Men dere bør sørge for at dere driver energigivende tenkning i forhold til skolen.

Vår 5. medfødte hjernefunksjon, den romlige evne, som trer i funksjon ved utvikling av fysiske ferdigheter og praktisk arbeid, er en materiefunksjon, men har nær forbindelse med hjernens energifunksjoner. For hekser, som for alle andre, bør det være balanse mellom intellektuelle og praktiske sysler.

Det andre hovedområde vil dreie seg om visualiseringsøvelser, forståelse og bearbeiding av ubevisste prosesser. Begrepet: «Kjenn deg selv», som brukes av alle åndelige retninger, faller inn under dette. Vi må vite hvem vi er og hvorfor vi er den vi er for å ha et fundament å bygge på.

Åndelig utvikling kan også sies å ha to hovedområder: Begge forutsetter kontakt med det guddommelige.

Det første går på å bygge et åndelig verdensbilde via kreativ/intuitiv tenkning. Vi må vite hva vi tror og håpe at Modergudinnen gir oss en flik av sannheten for at vi skal ha et åndelig fundament. Det kan skje ved møysommelig arbeid, eller ved en plutselig og omfattende aha-opplevelse.

Her har paganister en fordel framfor tilhengere av andre religioner. Vi har ingen bibel eller annen autoritet som forteller oss Den Endelige Sannhet. Ved å åpne sinnet for Modergudinnen kan vi skape vår egen religion. Skyggenes Bok blir vår bibel. (I min tradisjon kalles den Den Hellige Bok, men Hekseskolen vil benytte navnet Skyggenes Bok, da det er et mer kjent uttrykk.)       Likevel er det tendenser til guru- og autoritetsdyrkelse også blant paganister. Det er bare å erkjenne at noen har behov for å la seg styre av andres mening og vilje, i stedet for selv å søke sannheten.

Dernest følger arbeidet med å finne kanaler for stadig å styrke kontakten med den universelle skaperkraft. Alle religioner har sine metoder for dette. Paganister velger å utvide forbindelsen i nær kontakt med naturen, som vi oppfatter som det synlige aspekt av Modergudinnen. På en måte kan vi si at vi dyrker den universelle skaperkraft ved å bruke naturen som forbindelsesledd. Gjerne i form av naturkrefter.

Mange, om ikke alle, religioner benytter seg av en form for mellomledd mellom seg og den universelle skaperkraft. Det er da rimelig å anta at slik må det være.

Vi kan også si at åndelig utvikling er å øke vår bevissthet mot det endelige mål som er Modergudinnens rene bevissthet. Verktøyet er da intuisjonen som henter informasjon som ikke ligger i hukommelsen. I paganistisk språkbruk sier vi at vi henter informasjon fra astralplanet eller det kollektivt ubevisste.

En del mennesker har det vi kaller psykiske evner. Den som har slike evner har da en plikt overfor seg selv til å benytte dem til å øke sin bevissthet. Utvikling av slike evner bør nok være en prioritert oppgave for de som har evnene medfødt. De ligger latent i oss alle, men om det har noen hensikt å utvikle dem for alle kan være et spørsmål. Det finnes andre kanaler. Men det hører helt klart under åndelig utvikling å bruke og forbedre slike evner. Her er da paganister på kollisjonskurs med en del andre religioner. Med overbevisning om at evnene står i forbindelse med Modergudinnen, kan de trygt utforskes og utvikles.

Også paganister som oppfatter sirkelteorien som den riktige, vil ha et ønske om større visdom. Det kan bare skje ved en bevisst bearbeiding av kunnskap og erfaring.

Utviklingens mål.

Barnets oppdragelse går ut på å dempe dets viljes-energi og utvikle dets kjærlighetsevne. Når vi selv tar ansvaret for vår utvikling, må vi fortsette det arbeidet til vi kommer til det punkt hvor vi forstår at det er viktigere å gi enn å kreve. Et eller annet sted i paganistens utvikling vil han/hun vende blikket mot Gudinnen.

Utviklingens mål og hensikt må være å øke vår bevissthet til en klarere forståelse av Modergudinnens vesen og plan. Veien dit er kjærlighet.