Hekseskolen

Det ubevisstes magi.

Det er mitt inntrykk at mange hekser er mer opptatt av magiens ytre form enn av dens innhold. Det legges mye arbeid i materie og åndsdelen. Altså å sette opp en suggestiv kulisse med ritualer og rituelle gjenstander og formulere spells. Vivianne Crowley, Wicca`s yppersteprestinne i England, er psykolog og har også skrevet lærebøker i psykologi. Det burde få det til å ringe noen bjeller hos Wiccanere. Likevel ser det ut til at psykologi og det ubevisstes magi, energisiden i min tradisjon, hoppes elegant over av heksene. De gjør det som er enkelt og utelater den vanskelige delen som krever tankevirksomhet og kanskje kan gi ubehagelige møter med mørke sider av ens personlighet. Det hjelper lite å sende ut poetiske og velformulerte spells hvis en kontinuerlig strøm av ubevisste spells motvirker de bevisste. Det er den ubevisste magi som bestemmer om vi skal få et lykkelig eller et ulykkelig liv. Bare ved å styre våre ubevisste spells kan vi få til grunnleggende og varige endringer i livet.

Det ubevisstes magi overstyrer all annen magi og har full kontroll over våre liv til den er avdekket. Uansett hvilke ritualer og magiske grep vi gjør for å få en endring i vårt eget eller andres liv, vil alle forsøk på å få til endringer bli hindret hvis de går på tvers av vår ubevisste magi.

De mekanismer som er særlig problematiske er de «svarte spells». Det er negative, tilsynelatende logiske slutninger trukket om oss selv eller vårt samspill med omgivelsene. 

Magi er et kommunikasjonsmiddel, hverken mer eller mindre. Den ubevisste magi er sterkere enn den bevisste fordi den består av ren følelsesmessig energi og ikke har en verbal utforming som vi bevisst eller ubevisst kan stille oss tvilende til og som kan gi «skurring» i kommunikasjonen. Denne følelsesmessige energi står, som all annen magi, i en vekselvirkning med Gaias aura og mennesker i våre omgivelser. Her gjelder virkelig regelen at det vi sender ut vender trefold tilbake. Har du respekt for deg selv, blir du også behandlet med respekt av dine omgivelser.

Magien slår bestandig tilbake på oss selv. Det vi sender ut blir filtrert gjennom vår personlighet, når målet og blir reflektert tilbake. Hvis vi ikke kjenner våre indre affirmasjoner kan et hvilket som helst tilsynelatende harmløst spell forvandle seg til et monster. Det blir antatt at astralplanet er likegyldig til oss og at vi må forme våre spells slik at de ikke kan misforstås. Men det er vårt indre miljø som bestemmer hva som sendes ut. Det er ikke den verbale formuleringen av spellet som har mest betydning, men den følelsesmessige ladning. Et spell som ikke er ladet med følelser har ingen effekt.

Det er spellets følelsesmessige ladning som bestemmer hvilket aspekt av Gaias aura vi henvender oss til. Er spellet ladet med kjærlighet er det astralverdenens øvre nivå vi henvender oss til. Er spellet ladet med egoisme, grådighet og maktbegjær er det astralverdenens nedre nivå vi henvender oss til. Magien fungerer også i sistnevnte tilfelle, men oppfyllelsen av våre ønsker vil på lang sikt være til ulykke for oss. Å tappe oss for energi er nå engang i de mørke krefters interesse.

Dersom vi fyller vårt indre miljø med kjærlighet blir også våre spells  ladet med kjærlighet og vi slipper ubehagelige bivirkninger av vår magi.

Troens betydning.

I motsetning til materialister har åndelig bevisste mennesker evnen til å tro på en virkelighet som ligger utenfor våre fem sanser. Likevel er det nok nødvendig, også for en heks, og ta stilling til hva han/hun egentlig tror i forhold til magien. Det er to områder vi må gjøre oss opp en mening om:

Vi må tro at det finnes krefter utenfor oss selv som kan påvirke endringer i vår virkelighet etter våre ønsker og vår vilje.

Vi må tro at også vi er en del av det guddommelige og kan kommunisere med disse kreftene.

De fleste av dere har nok en jobb å gjøre på troens område. Vi kan nok ha et håp om at magien skal virke, men derfra til virkelig å tro det, er det et langt sprang. Her må vi, som nevnt i artikkelen «Selvtillit», gå skrittvis fram med målbare magiske handlinger.

Mange har den forestilling at magi bygger på kunnskap. Altså det å vite. Men magi er å tro. Troen er den åndelige kraft som gjør at vi prøver og feiler og prøver igjen, mens viten er bygget på erfaring, enten egen eller andres. I siste tilfelle kommer igjen betydningen av å tro. Når vi slår oss til ro med det vi vet, stanser utviklingen opp. Kunnskap kan i magisk sammenheng være et hinder for at magien skal virke fordi vi tror at kunnskap er nødvendig.

Et barn som i inderlig bønn til den universelle skaperkraft bevirker helbredelse av seg selv eller andre handler ikke ut fra erfaringsmessig viten, men av et følelsesmessig engasjement og tro. En magiker må vende tilbake til det punkt i vår utvikling da vi var styrt av det som utviklingspsykologene kaller «magisk tenkning». En tillit til at krefter utenfor oss selv vil dekke alle våre behov. Men rettet mot Den Universelle Skaperkraft og ikke som barnet mot de voksne omsorgspersoner.

Bruk av magiske hjelpemidler har hovedsaklig med tro å gjøre. Når et rituale eller en gjenstand oppfattes som magisk, så er den også det. Når et tilstrekkelig antall mennesker oppfatter noe som magisk, er det også det for dem som ikke tror. På grunn av den kontinuerlige vekselvirkning med astralplanet.

Det gjelder å forstå at for å få maksimal uttelling av sitt magiske arbeid, må heksen ha tilgang til hele sitt følelsesspekter. Det er altså langt viktigere å arbeide på energisiden enn på materie og åndssiden. Her kan da innvendes at tro ligger på den åndelige side.

Det ubevisstes magi er da også nøkkelen til å oppfylle alle våre ønsker. Uten evne og vilje til å sette vår ubevisste magi inn mot våre mål, er alt annet magisk arbeid bortkastet

Det kan også være et spørsmål om magisk arbeid bør drives i det hele tatt før heksen har foretatt en grundig opprydding i sitt indre miljø. Dessverre er det vanskelig å få særlig utbytte av slikt arbeid på egen hånd. Et samarbeid med en eller flere som kan se vår virkelighet fra et annet perspektiv enn vårt eget er nødvendig. Det behøver aldeles ikke være en guru. En samlivspartner eller en god venn, gjør nytten.