Hekseskolen

Svarte spells.

Svarte spells er negative, tilsynelatende logiske slutninger trukket om oss selv eller vårt samspill med omgivelsene. De svarte spells kan bygge opp et ubevisst motiv til egen undergang. Viljen følger alltid det sterkeste motiv, og det er umulig for den som er rammet å bryte det destruktive mønster.

Et nyfødt barn er en naken sjel. Uendelig sårbar og uten evne til å beskytte seg selv. På alle måter avhengig av at omsorgspersonene kan dekke de fysiske og utviklingsmessige behov. Dessverre er det slik at hvem som helst kan sette barn til verden uten sertifisering eller dokumentasjon på skikkethet til oppgaven. Svært ofte går det galt. De fysiske behovene blir dekket, men av manglende kunnskap om de utviklingsmessige behov, blir mange barn ofre for grov følelsesmessig mishandling. Resultatet blir svarte spells. Jeg vil da tilføye at det er ganske umulig for noe foreldrepar å unngå at det dannes svarte spells i barnas selvbilde på et eller annet nivå. Men desto mer kunnskap foreldrene har om barnas naturlige utvikling, desto større er mulighetene til å unngå de største tabbene.

Et svart spell er en indre affirmasjon med negativ ladning. Den må bekjempes med energimetoder, det vil si psykologiske metoder. Som hekser vil vi også benytte materie og åndssiden, men hovedverktøyet er energi. Svarte spells kan med full rett kalles demoner, men for å bruke et mindre dramatisk uttrykk, kan de kalles «datavirus» som programmerer hjernen til ulykke og undergang for den som er rammet. De har innvirkning på alle våre veivalg, og om de ikke direkte fører oss inn i ulykke, vil de kraftig redusere vår livskvalitet

Svarte spells er psykologiske mekanismer som gjør at vårt livs drivkraft er noe annet enn det det burde være. Kjærlighet. Vi kan si at en av livets utfordringer er å bekjempe de svarte spells som driver oss mot egoisme, grådighet og maktbegjær, og erstatte dem med spells som driver oss mot glede, vennskap og kjærlighet. Uten å gå grundig til verks på dette området vil alle våre åndelige handlinger for å nærme oss det guddommelige bare bli symptombehandling uten noen dypere effekt.

Eneste mulighet til å komme ut av en destruktiv livssituasjon skapt av svarte spells, er med en langvarig dialog med vår sjel slik at de svarte spells blir avdekket og erstattet med mer positive spells eller affirmasjoner.

Svarte spells kan altså sies å være grunnlaget for en gal kurs på livsseilasen. En feilvisning på kompasset, så og si. Det må vi være klar over og justere kursen tilsvarende. Det er mange som helt og holdent lar seg styre av sine svarte spells, så blir da forløpet av livsseilasen og den endelige havn deretter, og risikoen for havari er til stede.

 

Hvordan oppstår svarte spells?

Her vil jeg ta utgangspunkt i Eriksons utviklingstige for vår personlighet. Den forutsetter at vi kontinuerlig bygger sett med ideer, eller indre affirmasjoner, som igjen er grunnlaget for nye sett med ideer. Ide-settene danner det vi kaller vårt selvbilde. Med en normal utvikling uten de store traumatiske påvirkninger, vil en helhetlig personlighet med en sunn tilgang til hele følelsesregisteret bli resultatet. Som spedbarn i perioden 0-9 måneder skal vi danne følgende indre affirmasjoner:

Jeg er ett med deg. (I første rekke rettet mot moren).
Jeg kan stole på dere
Jeg føler meg trygg her.
Jeg kan være den jeg er.
Jeg har optimisme og håp for fremtiden.

Spedbarn kan selvfølgelig ikke formulere affirmasjonene i ord, de blir dannet direkte som følelser, noe som stort sett gjelder alle indre affirmasjoner i hele vårt utviklingsforløp.

Dersom en av disse får en negativ ladning, f.eks. affirmasjonen «Jeg føler meg trygg her», i stedet gir et svart spell i form av en utrygghetsfølelse som da kan formuleres: «Her er det ikke trygt å være», blir grunnmuren i personlighetsstrukturen skjev på grunn av en konstant utrygghetsfølelse. Så går vi videre til Maslows behovstige. Den beskriver hvilke behov vi må dekke i en naturlig utvikling. Problemet her er at behovene må dekkes i denne rekkefølgen:

1. Fysiologiske behov.
2. Trygghetsbehov.
3. Samhørighets- og kjærlighetsbehov.
4. Behov for sosial anseelse.
5. Behov for selvrealisering.

En person som vokser opp med med et udekket trygghetsbehov, kommer ikke videre i sin utvikling fordi han/hun vil bruke all sin tid på å dekke behovet for trygghet. Men hverken magi, bønn, meditasjon, kjemiske midler eller noen ytre påvirkninger kan gi en varig virkning på utrygghetsfølelsen. Det eneste som hjelper er å rette opp grunnmuren ved å fjerne årsaken til skjevheten med det som kalles «dialog med sitt indre barn».

Det skulle forøvrig være interessant å vite hvor mange det er som bruker masse tid og penger på forskjellige tradisjonelle eller alternative metoder for å dempe den indre smerte som de svarte spells skaper, i stedet for å gripe ondet med roten og erstatte det svarte spell med en positivt ladet affirmasjon.

Det indre barn er et billedlig uttrykk for sjelen, men i denne forbindelse fungerer bildet utmerket. Med innsikt i den følelsesmessige utviklings normale forløp er det mulig å sirkle inn de svarte spells, isolere dem og erstatte dem med mer positive utsagn. De kan oppstå på et hvilket som helst tidspunkt under den naturlige utvikling, men jo tidligere de blir dannet, jo verre er det å bli kvitt dem. Det anbefales derfor å gå gjennom hele utviklingsforløpet for en som har mistanke om at utviklingsmessige skader foreligger. Forøvrig en sak som blir en av oppgavene for Hekseskolens 2. grad.

Det åndelige perspektiv.

For åndelig bevisste mennesker er det av interesse å vite hvilken virkning de svarte spells kan ha på det åndelige liv.

Som annen ubevisst magi står de i en vekselvirkning med Gaias aura og fungerer også som et kommunikasjonsmiddel overfor mennesker i våre omgivelser. De tiltrekker destruktive krefter fra den nedre astralverden, og fungerer som transmittere av kjærlighetsenergi. Å fri seg fra svarte spells vil derfor gi motstand fra den nedre astralverden. Motstanden kan gi seg utslag som suksess på et område som styrker egoisme, grådighet og maktbegjær. Ved bearbeiding av svarte spells gjelder det å holde målet i fokus.

Hvis vi unngår og bekjempe de svarte spells møter vi døden som kjærlighetsløse sjeler. Men det er ikke ensbetydende med at vår sjel har en styrket vilje. Tvert imot. Kjærlighet og vilje styrker hverandre gjensidig. Ved å unngå og bekjempe de svarte spells går vi også ut av livet med en svekket vilje. Vi er inne i en nedadgående spiral som vil fortsette med nye liv i lidelse til vi igjen løfter blikket mot lyset og kjærligheten. Men vi har da kastet bort en masse tid. Personlig har jeg ingen tro på at Modergudinnen har bestemt at lidelse er nødvendig. Lidelsen skapes av våre egne valg. Men det er også min oppfatning at lidelse er den eneste vei til åndelig bevissthet. Ikke nødvendigvis erfart på egen kropp, men oppmerksomhet på den smerte og lidelse som er et resultat av vår egoisme, vår grådighet og vårt maktbegjær. Så er det da et spørsmål om vi i det hele tatt kan ha et åndelig liv uten å fjerne de svarte spells. Det er en fare for at den åndelige bevissthet bare blir en av flere måter å flykte fra en ubehagelig virkelighet skapt av de svarte spells.

Åndelig bevisste mennesker har som regel en åpen dialog med sitt indre. En ulempe med de svarte spells er at vi ikke kan stole på våre følelser og vår intuisjon ved viktige veivalg. Svarte spells som ikke er avdekket har sine egne ubevisste mål som styrer oss uavhengig av hva vi med vår bevissthet setter opp av høyverdige mål.

Innenfor mystikken vil mystikeren først og fremst søke tilgang til sin sjel, den guddommelige gnist. Støyen fra vårt falske jeg som blir forårsaket av de svarte spells, må dempes for at vi skal kunne lytte til og la oss lede av vår sjel på veien mot vårt opphav. Den religiøse ekstases høydepunkt er når jeget smelter sammen og forenes med sjelen. Målet for alle som lar sitt religiøse liv gå dypere enn ritualenes og seremonienes ytre form. Sjelens forløsning som da også er en forening med Den Universelle Skaperkraft. For paganister en forening med Modergudinnen. Den fred med seg selv som blir resultatet av å forenes med sjelen, vårt egentlige guddommelige jeg, er en erfaring som er ubeskrivelig. Det er også en erfaring som er tilgjengelig for alle.

For aktive elever som føler at denne artikkelen angår dem og som innser at svarte spells reduserer deres livskvalitet, forøvrig en erkjennelse som vil sitte langt inne, kan jeg sette opp et meditasjonsprogram.