Hekseskolen

Skjebne.

Troen på at vi har en skjebne er svært utbredt og begrepet har gått inn i dagligtalen. Å tro på skjebnen er å ha en overbevisning om at livet er styrt av en overordnet målsetting vi som individer ikke har noen kontroll over. En defensiv ide som ikke tar hensyn til at hvert menneske er et aspekt av Den Universelle Skaperkraft og selv kan velge sitt livsløp.

Skjebne har med den vertikale spenning mellom Gudinnen og Guden å gjøre. Vi kan styre skjebnen i den grad at vi har et valg mellom kjærlighet og det mørke triangel. Vi har en lys eller en mørk skjebne å velge mellom. Om vi skal la vårt ekte jeg, vår vilje til kjærlighet, være den styrende kraft i livet, eller om det skal være de svarte spells som skal bestemme vårt livsløp. Også et valg mellom ånd og materie. Om det skal være sjelens behov eller kroppens behov som skal være den viktigste drivkraft.

Holistisk tenkning har fått gjennomslag i åndelige kretser. Vi kan se helheten i naturen og erkjenne at mennesket er et aspekt av Gaia. Vi står ikke i noen særstilling i forhold til andre levende vesener.

Men den holistiske tenkning bør også gjelde oss selv. Å arbeide for en lys  skjebne har med å integrere oss selv til en helhet. De svarte spells er symptomer på en utviklingsmessig skade. Noe har gått galt et sted på veien. Her kan vi benytte åndelige begrep ved å si at vi har mistet kontakten med vår sjel. Det guddommelige i oss selv og kjærlighetens kilde. Vi kan også benytte psykologiske begrep. De utviklingsmessige skader har ført til at vi ikke har integrert vårt indre barn i vår voksne personlighet. Livet blir styrt av de udekkede behovene til et lite barn.

Vi har altså to skjebner. En som trekker mot en nedadgående spiral og en som trekker mot en oppadgående spiral. Vi har hele tiden valg å foreta. De fleste har en rimelig balanse mellom de to krefter, og forblir da i en sirkel. Det neste liv blir omtrent som dette liv. Det skal en del til før sirkelen brytes og vi går inn i en oppadgående eller en nedadgående spiral.

En mørk skjebne har to grunnlag. Det første er manglende kjærlighetsevne. En manglende evne til å inkludere andre og føle seg som del av et fellesskap. Det kompenseres så med handlinger som er styrt av egoisme, grådighet og maktbegjær. Tomme gleder som tar oppmerksomheten bort fra tomheten i en selv. Den manglende kjærlighetsevne kan da føre til en tilsynelatende vellykkethet sett fra utsiden. Rikdom, luksus og karrierejag demper den indre tomhet.

Det andre grunnlag er svarte spells som forteller at vi ikke fortjener å bli elsket og inkludert i et fellesskap. De som føler at de ikke fortjener å bli elsket finner vi ofte nederst på den sosiale rangstige. De føler at de fortjener straff og sørger for at alt de foretar seg blir fiasko. Det vi kaller de fødte tapere. De straffer seg selv med fysisk, mentalt og åndelig forfall.

En mørk skjebne er et liv hvor kjærlighet er erstattet med noe annet.

Også astrale krefter er med å styre vår skjebne. Med det åndelige tyngdepunkt i det mørke aspekt vil ”tilfeldighetene” trekke mot en mørk skjebne og en nedadgående spiral. Med det åndelige tyngdepunkt i det lyse aspekt vil ”tilfeldighetene” trekke mot en lys skjebne og en oppadgående spiral.  

Kan en mørk skjebne bekjempes? Jo lenger vi følger vår mørke skjebne, dess vanskeligere blir det å foreta et valg som fører ut av den. Alle valg vi foretar fører oss i den ene eller andre retning. Heldigvis er det slik at få valg har så dramatiske konsekvenser at de ikke kan gjenopprettes. Når vi har klart for oss at et valg har ført i feil retning, må vi trekke lærdom av det og sette en ny kurs. Men vi kan ikke vinne kampen mot den mørke skjebne før vi erkjenner at det er frykt og skam som er fienden. Selve sjelen i det mørke triangel. Drivkraften i behovet for å herske og behovet for å underkaste seg. Det som står i veien for den fulle erkjennelse av: ”Jeg er Gaia”. Et fritt og selvstendig aspekt av Den Universelle Skaperkraft. Det mørke aspekt har også sine valg. Valget mellom frykt og skam. I stedet for å bekjempe frykten velger vi skammen. Den minste motstands vei.

Skjebnen kan heller ikke endres før vi har et klart forhold til hva vi vil med livet. Alle religioners mål er kosmisk bevissthet. Å bli ett med den Universelle Skaperkraft. Valget står mellom fellesskap eller isolasjon, frihet eller slaveri, kjærlighet eller vilje, ånd eller materie. Det er aldri et valg mellom himmel og helvete, evig salighet eller evig fortapelse. En slik ide er en fornærmelse mot Modergudinnen som kjærlighetens kilde. 

Det er ikke helt enkelt å utrede om vi blir styrt av en mørk eller en lys skjebne. Men det er en del spørsmål  det kan være nyttig for noen og hver å finne ut av:

Er viljen til å vinne sterkere enn viljen til å tape?

Er kjærlighetsforhold virkelig styrt av kjærlighet eller søker vi i en annen noe vi ikke finner i oss selv?

Er vennskapsforhold virkelig styrt av vennskap eller bruker vi andre som brikker i våre egne spill?

Har jeg evnen til å inkludere mennesker og har jeg evnen til å føle meg inkludert?

For å forstå vår skjebne er vi nødt til å forstå hvordan balansen i de fire energier er. Finne retningen på Eros i oss selv ved å finne ut om viljen til kjærlighet er større enn viljen til egoisme, grådighet og makt.

Som nevnt i andre artikler er kjærlighetens hemmelighet å elske seg selv. Hvis det grunnlaget ikke blir lagt vil alle forhold til andre mennesker være biologiske og psykologiske spill.

Det biologiske spill er fra mannens side drevet av libido. Å finne en mest mulig attraktiv sex-partner.  Fra kvinnens side er også libido drivkraften, men også behovet for å finne en partner som gir størst muligheter til å overleve i kampen for tilværelsen for henne og hennes barn.
I det biologiske spill sitter ”kjærligheten” hovedsaklig mellom beina.
I det psykologiske spill sitter ”kjærligheten” hovedsaklig i hodet.
Den ekte kjærlighet sitter i hjertet. Dessverre må det erfares for å begripes.

Veien til en lys skjebne er veien til kjærlighet. Den har følgende utviklingstrinn:  
Kjenn deg selv. Elsk deg selv. Glem deg selv.  
Elsk et annet menneske.  
La kjærligheten bli altomfattende. Å bli ett med alt.  

Å velge om man skal kjempe for en lys skjebne ved å bekjempe de svarte spells og styrke sin kjærlighetsevne bestemmes av synet på karma og om reinkarnasjon er en sirkel eller en spiral. Å ta et standpunkt her er viktig for en paganists trosbekjennelse.

Mange paganister har interesse for astrologi og tarot. Det kan være nyttig å få satt opp sitt horoskop og la kortene lese framtiden. Da skal vi huske på at en spådom om fremtiden er en beregning av hva som vil skje ut fra de foreliggende forhold. Ingen uavvendelig skjebne. Vi har hele tiden valg å foreta i forhold til en lys eller en mørk skjebne.

Bevisste og ubevisste mål.

Hjernen er en målsøkende organisme. Alle våre tanker, følelser, ord og handlinger er målrettet. En av kjenn-deg-selv-prosessens oppgaver er å utrede de bevisste og ubevisste mål. For ethvert individ som er noenlunde riktig koblet i hodet vil de bevisste mål være forbundet med glede, vennskap og kjærlighet. De ubevisste mål er todelt. Sjelens lengsel etter kjærlighet burde være grunnlaget for de bevisste mål. Slik er det dessverre ikke. Bevisste mål satt av våre svarte spell er for svært mange den styrende kraft i livet. Det skjer når det åndelige tyngdepunkt ligger i Gudinnens og Gudens mørke aspekt. Dersom de underliggende svarte spells ikke blir avdekket, vil alle bevisste mål, som egentlig styres av de ubevisste mål, lede mot en mørk skjebne. Det betyr igjen at livet sett fra utsiden kan se svært så vellykket ut. Rikdom, berømmelse og suksess på alle fronter. Likevel leder livet mot en nedadgående spiral. Fordi den indre drivkraft ikke er kjærlighet, men noe annet.

Metoden for å bekjempe en mørk skjebne er enkel å formulere: Selvdisiplin. Å la de bevisste mål styrt av sjelens lengsel overstyre de bevisste mål satt av de svarte spell. Dessverre ikke så enkelt å gjennomføre i praksis.