Hekseskolen

Pentagrammet.

Pentagrammet er et symbol på jord, luft, vann, ild(energi) og ånd. Jord, luft og vann er Gaias materie. Energi holder det hele i gang og driver skaperprosessen framover. Eros er energiens Gud. Ånden  i oss bestemmes av retningen på Eros. Den lyse Eros trekker fra kaos til harmoni. Den mørke Eros trekker i motsatt retning: Fra harmoni til kaos.

Pentagrammet er et symbol for Gaia. Men fordi vi er et aspekt av Gaia er pentagrammet også et symbol for mennesket.

Som nevnt i artikkelen: ”Den moderne heks”, kan paganister deles opp i to hovedretninger: Kjærlighetsdyrkere og viljedyrkere. Kjærlighetsdyrkere har pentagrammet med en spiss pekende opp som sitt symbol. Eros trekker mot kjærlighet. Viljedyrkere har pentagrammet med en spiss pekende ned, gjerne kalt det omvendte pentagram,  som sitt symbol. Eros trekker mot makt/underkastelse. Det er da helst vilje til makt som er den styrende energi.

Som paganister må vi ta stilling til om det er kjærlighet eller maktbegjær som skal  styre livet. Om pentagrammet eller det omvendte pentagram skal være vårt symbol. Det valget avhenger av hvordan vi oppfatter astralverdenen, karma og et eventuelt neste liv. For en materialist som ikke tror på noe åndelig liv eller en tilværelse etter døden, er valget lett. Han/hun vil da velge å dyrke viljen. Livets hensikt vil da være å dekke alle fysiske og mentale behov på best mulig måte. Kjærlighet som et åndelig behov velges bort.

Det er et motsetningsforhold mellom viljedyrkere og kjærlighetsdyrkere. De som har Guden som den ledende energi og de som har Gudinnen som den ledende energi. Som fysiske eksistenser må begge pentagrammer være symboler for livet, vi må ha balanse mellom fellesskap og individualisme, men som åndsvesener står symbolvalget mellom en oppadgående eller en nedadgående spiral. En grundig analyse av hva vi egentlig tror om livet etter døden bør være styrende for hvilket pentagram vi skal velge for vårt åndelige liv. Når det omvendte pentagram velges som symbol, vil det føre til at det kollektive åndelige tyngdepunkt trekkes ned i det mørke aspekt. Sett fra kjærlighetsdyrkernes side er viljedyrking en forurensning av Gaia.

Det er bør være vår oppgave å synkronisere vår holistiske magi med Gaia. Våre tanker, følelser, ord  og handlinger må ikke motarbeide skaperprosessens vei fra kaos til harmoni. Vi har kommet godt i gang med kampen mot forurensning av jord, luft og vann. Til og med materialistene innser at det er nødvendig for at mennesket som art skal overleve. Men enda er det lite bevissthet på  at  kampen mot forurensning av energi og ånd er vel så viktig.

Vi har hørt uttrykket ”veien er målet”. Det gjelder i høyeste grad når heksen skal velge om han/hun skal ha kjærlighet eller vilje, Gudinnen eller Guden som sin åndelige ledsager. Som tidligere nevnt må vi i vårt jordiske liv, på materie/energiplan, ha balanse mellom Gudinnen og Guden. På det åndelige plan må vi velge den ene eller andre. Men selv om vi velger Gudinnen og kjærlighet som veien og målet, betyr ikke det at vi som paganister har forlatt Guden og skapt en ubalanse mellom de to universelle krefter. Eros er en mektig Gud. Selve skaperkraften. Den kraft som trekker mot en forening av visjon og virkelighet. Så når vi velger Gudinnen, velger vi også den lyse Eros. Å la skaperkraften i oss trekke mot kjærlighet. I stedet for å velge den mørke Eros. Den kraft som trekker mot det mørke triangel: Egoisme, grådighet og maktbegjær. Det er viljedyrkere som skaper åndelig ubalanse ved å velge bort Gudinnen.

I en periode å følge en egodyrkende åndsretning kan være nyttig for en person med mye kjærlighet og lite vilje. De kan ha noe å lære av viljedyrkernes konstante kampberedskap. Slike retninger er destruktive for personer med lite vilje og lite kjærlighet eller mye vilje og lite kjærlighet. De kan da tippe fullstendig over og begynne å dyrke ondskap.

Hvert menneske ble født inn i verden med den samme mulighet. Å få et liv i glede, vennskap og kjærlighet i arbeidet mot utviklingen av stadig høyere bevissthetsnivåer. Menneskets mål er en forening av Gudinnen og Guden, ånd og materie i et guddommelig fysisk vesen. Tre feller kan vi havne i som hindrer den guddommelige plan med hvert enkelt menneske:

  1. De svarte spell styrer livet. Det fører til en horisontal og vertikal ubalanse mellom Gudinnen og Guden.
  2. Vi blir rent åndelige mennesker som fordyper oss i religiøse og filosofiske grublerier.
  3. Vi blir materialister hvor livets hensikt er sansemessig beruselse og/eller eller rikdom, luksus og karriere.

For å få balanse må vi sette oss både materielle, mentale og åndelige mål. Både for oss selv og for Gaia. Bare da er vi i harmoni og fungerer etter den guddommelige plan. Som et aspekt av Modergudinnen på veien fra kaos til harmoni.

Mange paganister har en defensiv holdning til misjonsvirksomhet. Vårt første ansvar er å sørge for at Eros i oss selv trekker mot kjærlighet. Så er det opp til hver enkelt om han/hun skal være fornøyd med det. Gratulere seg selv med vel utført jobb, og la verden gå sin skjeve gang. Det er ikke nødvendig å filosofere så veldig lenge over det spørsmålet. Vi er et aspekt av Gaia. Det kollektive åndelige tyngdepunkt angår hver enkelt.

Det er altså i første rekke vår oppgave å bekjempe forurensningen av ild og ånd i oss selv. Men når det er gjort har vi også et ansvar for å  sørge for at de tragiske individer som har valgt den mørke Eros som sin styrende energi gjør minst mulig skade. At de som bevisst følger en mørk skjebne får avdekket sin virksomhet. Viljedyrkere pakker egoismen inn i fine ord. Definerer seg gjerne som frihetselskere. Frihet for noen gir slaveri for andre. Får viljedyrkerne fortsette sin virksomhet uforstyrret blir jorden et paradis for maktmennesker og et helvete for alle andre. Det er også helt klart at det er bortkastet tid å misjonere overfor maktmennesker som allerede er i en nedadgående spiral. Det gjelder å forhindre at de trekker andre ned i mørket. Det gjør vi best ved å bevisstgjøre at vi har et valg mellom en lys og en mørk skjebne. Uansett hvor skjevt vi har kommet ut i livet, har vi bestandig et valg. Fortsette den kurs vi har eller legge om kursen. Til et liv i glede, vennskap og kjærlighet.

Paganister har en ting felles. Nærhet til naturen. En varierende grad av bevissthet om at ”Jeg er Gaia”. En paganist vil før eller senere komme til den erkjennelse at Gaias skjebne er hans/hennes ansvar. Ved å trekke sitt åndelige tyngdepunkt opp i det lyse aspekt, vil det også påvirke det kollektive åndelige tyngdepunkt. For å kunne skape en verden hvor kjærlighet og fred hersker, må vi begynne med å skape kjærlighet og fred i oss selv. Bekjempe den mørke Eros som trekker mot egoisme, grådighet og maktbegjær. Erkjenne at Gaias skjebne og vår skjebne er felles. Velge å bli en kjærlighetsheks framfor en viljeheks.  Innse at viljeveien er like forurensende og destruktiv for Gaia som kjemisk forurensning av luft, jord og vann.