Hekseskolen

                                                                          Den moderne heks.
Vi kan anta at mange som føler seg tiltrukket av paganismen har vært hekser i et tidligere liv. Deres drivkraft er da et indre ønske om gjenvinne sin posisjon som formidler mellom naturens krefter og mennesker som har behov for hjelp. Og det er minst like stort behov for hekser i dag som det har vært tidligere. Mennesket er i ferd med å miste kontakten med naturen. Det har ført til en følelse av indre tomhet som blir forsøkt fylt med aktivitetsjag, samlemani av et eller annet slag eller sanseavhengighet via fysisk trening, overdreven seksuell aktivitet, rusmisbruk og et umettelig behov for underholdning.
Men ikke bare mennesker har behov for hjelp. Naturen er i ferd med å bli ødelagt av menneskelig virksomhet.

Den moderne heks er, i like stor grad som sine forgjengere, individualister. Men i motsetning til gamle dagers hekser som var respekterte medlemmer av samfunnet, vil alle som føler at paganismen er deres vei, ha en følelse av å stå utenfor samfunnet i åndelig henseende. En slags åndelig ensomhet vil bli resultatet. Alle har et behov for å ha noen og dele sin tro med, å føle at de tilhører et fellesskap. Da er det to muligheter: Å bli med i en etablert gruppe eller å lage sitt eget nettverk. Det er mitt inntrykk at svært mange hekser bor sammen med en person som ikke deler deres tro.
Det betyr da at de ikke kan inkludere sin partner i en svært viktig del av deres liv. Det er å håpe at paganismen kan få såpass utbredelse at det er mulig for alle å finne en livsledsager med samme tro som en selv. Også en oppgave for den moderne heks.

Utfordringene for den moderne heks er andre enn de var i gamle dager. For ikke å bli oppfattet som en kuriositet, må derfor den moderne heks velge andre praktiske hjelpemidler enn sine forgjengere. Det åndelige ankerfeste er som det alltid har vært, men tiden har løpt fra mange av de tradisjonelle heksekunster. Hver enkelt heks må da finne sine egne metoder for å tjene samfunnet og Gaia. De gamle ritualer og kunster må utøves for å holde kontakten med det forgangne, men de må ikke bli hovedsaken i heksens virke.


Heksenes bruk av urter i sin virksomhet kan tas som et eksempel. 
Urtemedisinen blir ikke lenger oppfattet som magisk. Vi vet i dag hvilke virksomme stoffer i urtene som fører til helbredelse av forskjellige sykdommer. Disse stoffene blir nå fremstilt i laboratorier og blir benyttet av leger som medisiner. Dessverre har våre medisiner som regel bivirkninger. Den opprinnelige bruk av de legende stoffer
var nok i svært mange tilfeller en bedre måte å helbrede på, selv om også urter kan ha bivirkninger. Det er fullt mulig å ta en utdannelse i urtemedisin for hekser som vil følge denne tradisjonelle kunst, men de fleste vil nok greie seg med å dyrke urter til eget bruk.


Kanskje den viktigste oppgave for den moderne heks er å bekjempe folks likegyldighet til den utbytting av naturen som skjer. Det kan bare gjøres med aktiv påvirkning av menneskers bevissthet om vår plass i naturen. Vi vet utmerket godt at paganismens stilling i Norge ikke er slik at det er mulig i særlig grad. Her har vi da en jobb å gjøre. I mellomtiden er det nok en fordel at påvirkningen skjer gjennom andre kanaler enn misjonsvirksomhet. 


Vi kan si at det er to typer hekser:
Kjærlighetsheksen tilber Gudinnen, dyrker livet og kjærligheten, og bruker magien til å tjene naturen og sine medmennesker.

Viljeheksen dyrker Guden og bruker magien til å tjene egne interesser. Viljeheksen er ikke nødvendigvis ond, men kjærlighet har ingen plass i hans/hennes liv.
Viljehekser kan også mene at de dyrker Gudinnen, men de har tillagt Gudinnen Gudens egenskaper. Så og si kledd Guden i kvinneklær. For unge jenter kan dette være et utviklingspsykologisk spill.

Som sine forgjengere må også den moderne heks ta stilling til om han/hun vil leve i kjærlighetens eller viljens tjeneste. Om kjærlighet til skaperverket eller egoismen skal være drivkraften. Det er et valg. I min tradisjon velger man ikke et enten/eller, men et både/og. "Det er en tid for Rosen, det er en tid for Fakkelen og det er en tid for Sverdet".

En del av heksens åndelige virksomhet skjer i en endret bevissthetstilstand. Det vi kaller trance. Tidligere tiders hekser benyttet kjemiske midler laget av forskjellige urter for å oppnå det. Nå vet vi så mye om hjernens virkemåte at vi kan bruke mindre risikable, men mer arbeidskrevende, metoder for å oppnå samme resultat. Likevel
virker det som giftstoffer også i dag til en viss grad blir brukt. En temmelig  risikabel praksis.

Den vanskeligste oppgave for den moderne heks er altså å finne et arbeidsområde for sin interesse for heksekunsten.
Den tradisjonelle heks` oppgave i samfunnet var:
Å lede seremonier for å sikre avling og påkalle forskjellige guddommer i forbindelse med samfunnets behov. 
Å helbrede dyr og mennesker fra sykdom.
Å benytte sine psykiske evner for å fortelle noe om framtiden eller på andre måter tjene samfunnet.
Den moderne heks opererer på de samme områder, men de religiøse seremonier spiller nok en mindre rolle i heksens liv, bortsett fra at de kan feire de paganistiske høytider, men da mer som en sosial sak enn som en nødvendighet.
De hekser som har medfødte psykiske evner bør utvikle og benytte dem, men som nevnt i en annen artikkel er det et spørsmål om det har noen hensikt å forsøke å utvikle slike evner for en som ikke har dem medfødt. 
Det som gjenstår av de tradisjonelle heksekunster er da å helbrede dyr og mennesker fra sykdom. Her vil jeg gå litt tilbake for å se hvordan det ble gjort. Heksene opererte med materie, energi og ånd. De ga pasientene en urtemedisin, satte opp en suggestiv kulisse for å aktivere pasientens immunsystem og evne til selvhelbredelse og de
påkalte en eller annen guddom for legekunst.
Jeg tror ikke at dagens hekser skal eksperimentere med legemidler hverken på seg selv eller andre. I forbindelse med sykdom kan de utføre fjernhealing, som da er den åndelige del av en helbredelsesprosess, og de kan  hjelpe folk til å sette opp en suggestiv kulisse for å aktivere deres evne til selvhelbredelse. Det skjer da med spells, krystaller, runer og andre hjelpemidler. Heksen må da vite hvordan disse forskjellige hjelpemidler fungerer, og må kunne forklare det på en overbevisende måte. Dette er da midler som ikke bare helbreder sykdom, men som kan benyttes for å få til en endring på en rekke områder.