Hekseskolen

Mobbing.

Mobbing er et fenomen svært mange kommer borti på den ene eller andre måten. Det er nyttig for alle å forstå mekanismene bak. Jeg vil også nevne litt mer om hvordan religiøse grupper driver hjernevask av tilhengere som nevnt i den advarsel jeg har skrevet i artikkelen: Dann din egen paganistgruppe. Metoden er den samme som mobbere bruker, men motivet er forskjellig.

 Metoden ved all mobbing er med negativ kommunikasjon å påvirke offeret til å ta et negativt standpunkt om seg selv. Det er altså ikke hva mobberen gjør med offeret som er problemet, men hva offeret forteller seg selv om situasjonen. Hos mobbere kan ondskapen være ubevisst, mens hos grupper som driver hjernevask, er den bevisst. Mobberen er fornøyd når offeret er fylt med skam og derved får redusert sin livskvalitet. Han/hun kan da nyte sin makt. Hjernevaskende grupper river først ned offerets selvfølelse for deretter å inngi suggesjoner om religiøse ideer som skal hjelpe offeret til å sette opp et forsvar mot skammen gruppen selv har frambrakt.

 Vi påvirker og lar oss påvirke hele tiden. Ubevisst påvirkning kan være vel så virkningsfull som bevisst. Et velkjent eksperiment på ubevisst påvirkning har blitt gjentatt flere ganger. En skoleklasse blir delt vilkårlig opp i to grupper. Læreren blir så fortalt at den ene gruppen består av gjennomsnittselever, mens den andre gruppen er intelligente litt over det normale. I løpet av et år får gruppen med ”spesielt intelligente” elever dramatisk bedre resultater enn gruppen av ”gjennomsnittselever”. Et eksempel på det vi kaller det ubevisstes magi.

 Det åndelige tyngdepunkt har jeg vært inne på i andre artikler.  Det er kjernen i vår personlighet og den tilstand vi vender tilbake til når andre energier og følelser har hatt et midlertidig overtak. Det åndelige tyngdepunkt kan da også kalles vår grunnfølelse og er personlighetens hvilemodus. Som vår hvilepuls angir hvilken fysisk tilstand vi er i  og hvilket potensial vi har for fysisk utfoldelse, forteller grunnfølelsen noe om hvilket mentalt/åndelig potensial vi har. En sunn grunnfølelse er å være i harmoni med seg selv og sine omgivelser. Grunnfølelsen er ikke sunn når den er årsak til positiv eller negativ stress. En usunn grunnfølelse gir utslag i indre disharmoni. Mobbere forsøker da å dempe sin indre disharmoni ved å overføre den til andre.

 Hvorfor har vi mobbing av medmennesker? En mobber har sitt åndelige tyngdepunkt i det mørke aspekt. Han/hun styres da av vekslende behov for å herske og for å underkaste seg. Vi har som regel lettere for å akseptere behovet for å herske enn behovet for å underkaste oss. Behovet for underkastelse blir undertrykket. Den beste måten å gjøre det på er å finne en å herske over.

 Mobberen ser seg da ut offer med et eller annet avvik fra Jantelovens standard. Det kan være hva som helst. Egentlig kan hvem som helst bli mobbeoffer. Alle har et eller annet svakt punkt som mobberen kan trekke fram og blåse opp med bevisst eller ubevisst negativ kommunikasjon. Målet er da å få offeret til å danne et svart spell. Altså å trekke en negativ konklusjon om seg selv. Det svarte spell reduserer offerets selvfølelse, mens det samtidig øker mobberens selvfølelse. Dette er da et spill som foregår på det åndelige plan. Se artikkelen: De levende vampyrer.

Våre svarte spells er grunnlaget for at vi i det hele tatt lar oss påvirke av negativ kommunikasjon.

Mekanismene som gjør oss til mobbere kan altså være ubevisste. I skolen blir mange mobbere himmelfalne når de blir tauet inn til rektor og stilt til ansvar for sine handlinger. De har jo ikke mobbet noen. Et annet eksempel på ubevisst maktspill kan observeres på et hvilket som helst sykehjem hvor ansatte fratar de gamle deres selvfølelse ved å snakke til dem som om de var små barn.

I tillegg til fysisk og verbal trakassering er isolasjon en velkjent mobbemetode. Offeret danner da et svart spell om at han/hun ikke er bra nok for å høre til i fellesskapet. At det må være noe grunnleggende galt med ham/henne. En av de mest destruktive svarte spells vi kan ha.

Energiene i det mørke aspekt virker i oss alle. Alle kan bli mobbere og alle kan bli ofre. Aktiv bruk av bevissthetsmagi kan hindre energiene i å få destruktive utslag. Det er lite trolig at mobbing kan stanses. Fysisk og verbal trakassering kan stanses av autoritetspersoner i skolen og på arbeidsplasser. Men den skjulte mobbingen, isolasjon og utvist forakt gjennom kroppsspråk, er det umulig å stanse. Det gjelder da å forstå det destruktive spillet mobbere driver. Først og fremst spikre det faktum at det er mobberne det er noe galt med. Ta en bestemmelse om at disse galningene på ingen måte må få en til å trekke negative konklusjoner om en selv av deres ondskapsfulle spill. Vi skal være klar over at det er umulig å unngå å bli påvirket av vårt miljø. Det beste er å komme seg ut av destruktive miljøer.

Ca. 4% av befolkningen er psykopater. De er uhelbredelige fordi de ikke er i stand til å innse at det er noe galt i deres maktspill overfor andre. I deres øyne er det bestandig andre det er noe galt med. Men også helt normale mennesker kan bli mobbere hvis de ikke holder sin herskertrang i tømme. Her er også bevissthetsmagi middelet. Å sette opp moralske spilleregler for seg selv er nyttig. Ved å sette opp et mål for kommunikasjon og sosial omgang og benytte bevissthetsmagi aktivt i forhold til målet, kan vi komme langt. Slike mål kan da være:

Har jeg ikke noe godt å si om et annet menneske, så tier jeg.

Fokuser på de positive sider ved alle mennesker i den grad det er mulig.