Hovedsiden.

 

 

 

Holistisk magi.

Ut fra den erfaring jeg har trukket så langt er de fleste hekser opptatt av å bruke magien i forhold til andre mennesker eller energier utenfor seg selv. Det er å begynne i feil ende. På alle områder må vi først ha et grunnlag å bygge videre på. Jeg tar med et eksempel fra idrett. En som har tenkt å bli bokser gjør klokt i å lære seg de grunnleggende ferdigheter før han stiller opp i en konkurranse. Hvis ikke blir resultatet en grundig omgang juling. De grunnleggende ferdigheter innen magien er først å kunne kontrollere de indre energier før energiene blir brukt til å påvirke noe annet. Hvis ikke kan resultatet utebli eller bli ubehagelig. Ønsketenkning virker like dårlig innen magi som innen idrett.

Å ha et holistisk syn på tilværelsen betyr å ha en overbevisning om at alt henger sammen. Ikke noe er atskilt fra Den Universelle Skaperkraft. At vi som fysiske eksistenser må forholde oss til en dualistisk virkelighet endrer ikke på det faktum at den indre kjerne i både materie og energi er ånd.

Det gjelder også for oss mennesker. Vi er tilsynelatende materie. Vi er også energi. Det er energi som driver alle våre livsprosesser. Men vår indre kjerne er ånd. Den Universelle Skaperkraft.

Holistisk magi er å sette bevisste og ubevisste prosesser inn mot målet, og å aktivere krefter utenfor oss selv til å gå i vår tjeneste.

For å kunne forstå holistisk magi må vi forlate det helhetlige syn for at vi med vår sektortenkning skal kunne danne oss et klart bilde. Men de følgende tre nivåer for å fokusere energi griper inn i hverandre og virker sammen.

Bevissthetsmagi. Å la tanker, følelser, ord og handlinger lede mot målet. Den grunnleggende magi som all annen magi er bygget på. Dersom bevissthetsmagien ikke beherskes vil annen magi bare ha begrenset effekt. Bevissthetsmagien er vårt viktigste verktøy for å forme vår virkelighet etter våre ønsker og vår vilje.

Det ubevisstes magi. Å la de ubevisste prosesser lede mot målet. Det innebærer i hovedsak å avdekke og eliminere de svarte spells som står i veien for at et mål skal bli nådd. Men bevissthetsmagi og det ubevisstes magi virker hele tiden sammen. Det ene kan ikke skilles fra det andre. Vi skal være klar over at det er det ubevisstes magi som styrer våre liv. De vibrasjoner skapt av våre ubevisste prosesser vi sender ut til våre omgivelser. Å få kontroll over de ubevisste prosesser er en nødvendig oppgave for magikeren (som for alle andre). Bare da kan han/hun få full effekt av sitt magiske arbeid.

Det vi sender ut vender trefold tilbake. Våre ubevisste prosesser bestemmer også hvilke ytre vibrasjoner vi virker tiltrekkende eller frastøtende på. Når vi ønsker kjærlighet fra våre omgivelser, så må vi innstille våre egne vibrasjoner på kjærlighet. Det gjør vi med bevissthetsmagi, men hvis våre ubevisste prosesser virker i motsatt retning kan bevissthetsmagien bare overstyre de ubevisste energier over kortere tid. Det er derfor en nødvendighet å bearbeide svarte spells parallelt med annet magisk arbeid.

Åndsmagi. Å fokusere energi mot krefter utenfor oss selv for at også de skal bistå oss i å nå våre mål. Det gjør vi med bønn, spells og ved å ta i bruk tradisjonelle hjelpemidler som erfaringsmessig har en gunstig virkning på de mål vi måtte ha.

For å få åndsmagien til å fungere må vi ha tilgang til de høyere bevissthetsnivåer. Noen har den evnen medfødt, og den kan trenes opp med meditasjon eller med bevissthetssprengende metoder. Vi kan også bruke magiske remedier som urter, krystaller oa. som med sine vibrasjoner setter oss i kontakt med nivåene.

En talisman for f.eks. kjærlighet vil med sine vibrasjoner for det første påvirke vår ubevisste utsending av vibrasjoner. For det andre tiltrekke kjærlighet fra omgivelsene. Men heller ikke en talisman kan overstyre de ubevisste prosesser over lengre tid.

For å få best mulig resultat av magien, må alle tre bestanddeler tas i bruk.

Vår personlighetstype avgjør hvilke typer magi vi får best resultater med. Den utadvendte heks vil få best resultater med magi vendt mot energier utenfor seg selv fordi han/hun har bedre kontakt med ytre energier på alle plan og den innadvendte får best resultater med magi rettet mot indre energier og med å utvikle de høyere bevissthetsnivåer. Det er en viktig oppgave for magikeren å bestemme sin personlighetstype og eventuelt justere overdreven utadvendthet eller innadvendthet til en balanse i fokus på ytre og indre prosesser. Det gir optimal uttelling av det magiske arbeid.

Magi er å fokusere energi for å påvirke annen energi. Magi kan også sies å være en synkronisering av de vibrasjoner all materie består av. Hos det vi kaller livløs materie er vibrasjonene konstante, mens for levende organismer er vibrasjonene variable. Derfor må vi for å få magien til å virke synkronisere våre egne vibrasjoner med målet for magien. Det gjør vi med bevissthetsmagi. Benytter vi magiske remedier som urter, må også de synkroniseres mot målet før vi tar dem i bruk. Benytter vi livløs materie som f.eks. krystaller, er det bare nødvendig å finne en krystall som erfaringsmessig har gunstige vibrasjoner for vårt bruk. Magi er mer fysikk enn ånd. Magiens gåte vil bli løst av fysikere og ikke av prester.

Mange benytter amuletter og talismaner i sitt magiske arbeid. En amulett frastøter og en talisman tiltrekker. Vi må synkronisere våre egne vibrasjoner med amuletten eller talismanens. Jeg stiller meg noe tvilende til bruk av slike hjelpemidler dersom vi ikke synkroniserer våre egne vibrasjoner med de magiske remedier. Enda viktigere er det å få kontroll over de indre prosesser ved påkalling av bevisste energier (guder, gudinner, ånder) på astralplanet. Retningen på Eros i oss selv bestemmer hvilke energier vi får kontakt med. De fleste har nok et arbeid å gjøre med sine indre energier før de benytter for eksempel ouija-brett

Vi har hørt begrepene hvit magi og svart magi. Magien som sådan er nøytral. Det er magiens hensikt som bestemmer om den er hvit eller svart. Innen holistisk magi blir magien vurdert ut fra om den fører til mer glede, vennskap og kjærlighet eller til mer egoisme, grådighet og maktbegjær. Om den leder mot fellesskap eller isolasjon. Mot en oppadgående eller en nedadgående spiral.

Magi er et middel for å nå et mål, så det første skritt er å vite hva vi vil. Dernest å bevisstgjøre målet med verbal bearbeiding. Så kommer en glidende overgang til visualisering av målet. Neste skritt blir å legge merke til hvilke negative følelser som dukker opp i forbindelse med målet og så forsøke å sette ord på følelsene. Dernest gå inn og endre de svarte spells. Til sist gjennomføres et ritual for å aktivisere åndsmagien. Triangelspellet benyttes daglig til målet er nådd.

I praktisk bruk er det forskjell på bevissthetsmagi, det ubevisstes magi og åndsmagien. Både bevissthetsmagien og det ubevisstes magi må holdes konstant i fokus, mens åndsmagien aktiveres gjennom et rituale som deretter glemmes.