Hekseskolen

   

Hekseskolen

Utviklingsfellene.

Alle som har lest bøker eller annen litteratur om moderne paganisme, har sett leveregelen: «Gjør hva du vil, uten skade for andre». Det er en illusjon å tro at at det er mulig å leve opp til denne regelen uten etter langvarig utviklingsarbeid med seg selv. For det første er det få som vet hva de vil. (Statistisk sett ca. 3 % av befolkningen). For det andre blir de aller fleste styrt av andres mening og vilje. Direkte eller indirekte gjennom ubevisste prosesser. De fleste er opptatt av den andre delen av denne læresetningen og passer på at deres handlinger ikke skader andre, men det er altså den første delen som er arbeidskrevende og bør settes i fokus.

Vårt behov for et fast punkt i tilværelsen, noe som er vårt alene og som vi kan «komme hjem» til, fører til at vi kan låse oss i irrasjonelle fikse ideer. Vanligvis er vår avhengighet av faste rutiner og vaner uproblematisk. Men i en utviklingsprosess kan de være et alvorlig hinder. Jeg vil her liste opp og kommentere en del slike feller. Mange av disse fellene griper inn i hverandre og virker samtidig.

Kunnskapsfellen. En som står i denne har den overbevisning at bare mer kunnskap kan løse deres problemer og utfordringer. De leser bok etter bok og går fra det ene utviklingskurs til det andre. En slik person opererer kun på språk/hukommelse-plan, og vil fortsette med det hele livet hvis vedkommende ikke selv oppdager, eller blir fortalt, at bare logisk/ kreativ bearbeiding av kunnskapene kan bringe ham/henne videre. Dessverre har de lett for å utvikle arroganse overfor alle som ikke har like store kunnskaper som dem selv, så det er få som greier å bryte dette mønsteret. Eller de havner i neste felle.

Det sorte hulls felle. En del mennesker har stor evne og vilje til å ta til seg kunnskaper, og også evnen til å bearbeide kunnskapene til det vi kaller visdom. Men de har ingen vilje til å dele av sin visdom. De ruger over den som gnieren over sin pengekiste. Jeg er overbevist om at svært mange følger med på paganistiske diskusjonsfora og kaldflirer over folks tåpeligheter, men å bidra med noe selr, er fullstendig fjernt for dem. Selvinnsikt hører ikke med i deres «visdom». De lever fullstendig i sine egne hoder og er patetiske skikkelser.

Materiefellen. En felle som særlig menn har lett for å havne i. Makt og materiell velstand er de eneste verdier verd å strebe etter. De som står i denne fellen bør gjøre sine barn den tjeneste å sørge for at de aldri blir født.

Følelsesfellen. En felle som særlig kvinner faller i. De føler det ene og de føler det andre og er ute av stand til å innse at de selv er ansvarlig for og kan styre sine følelser.

Ritualfellen. En fare for åndelig bevisste mennesker. Vi har lett for å tillegge ritualer og seremonier større betydning enn de har. Ritualer kan bli en tvangstrøye som hindrer livets frie utfoldelse. Ritualer i en gruppe må utvikles i fellesskap av gruppens medlemmer, og aldri oppfattes som hellige og urørlige. Ritualer er ikke gitt oss av Gudene. De er laget av mennesker for å dekke menneskers behov. Når behovene endres må ritualene endres. Ritualer i en gruppe må med jevne mellomrom diskuteres, utvikles og endres. Det er riktignok så at det krever en del psykologisk innsikt for å lage effektive ritualer, og gamle ritualer skal ikke uten videre forkastes. Ritualer har flere funksjoner:

De skal være et middel til styrke vi-følelsen i gruppen. En betingelse for at medlemmene skal tørre å åpne seg for hverandre. Gruppens overordnede mål er (bør være) hvert enkelt medlems utvikling mot selvinnsikt og en trygg tilnærming til det guddommelige.

De skal være en suggestiv kulisse som åpner en kanal til det guddommelige.

De skal være et forbindelsesledd bakover. Et uttrykk for respekt for tradisjonen. Her ligger Ritualfellens rot.

I kontakt med astralplanet kan vi si at vi lever i en annen virkelighet enn vi gjør til daglig. Ritualer kan også sies å være målrettede ved at de leder oss inn i og ut av denne bevissthetstilstand.

De fikse ideers felle. Kan også sies å være en fellesbetegnelse på alle utviklingsfeller. Jeg tar bare med et eksempel her. En del mennesker som har fått utdelt psykiske evner har den merkelige ide at de ikke skal tjene penger på sine evner. Hvilket da betyr at de må tjene til livets opphold på andre måter og benytte sine evner som hobbyvirksomhet. En som f.eks. har evnen til å helbrede bør gjøre det på heltid og ha det som sitt arbeid.

Gurufellen. Nesegrus tiltro til guruer og «åndelige mestere» er et uttrykk for manglende tro på at alle mennesker er guddommelige og kan finne sannheten ved å søke i seg selv. Som nevnt annet sted bør alle ha en veileder eller være med i en gruppe for å få tilbakemeldinger fra noen som ser vår virkelighet fra et annet perspektiv enn vårt eget. Det bør også være den eneste grunn.

Jeg-vil-ikke-være-den-jeg-er-fellen. Ungdomsfelle nr.1. Ett eller annet avvik fra det de oppfatter som «standard- eller idealmennesker» gjør at de reduserer sin livskvalitet og setter opp en effektiv sperre for sine muligheter ved å fokusere på «avviket» i stedet for å fokusere på og foredle sine positive kvaliteter. «Avviket» kan ligge på det fysiske plan eller i personligheten. Det kan være direkte livsfarlig for ungdom å fokusere på slike «avvik».

Personlighetsfellene.

Alle personlighetstyper har sine spesielle feller som låser dem i et bestemt mønster. Det er noe dere først kan gjøre noe med når dere har bestemt deres personlighetstype, Så jeg tar bare med et eksempel her:

Fornøyelsesfellen. Trolig den mest utbredde av alle utviklingsfeller. Jeg vil anta at over 90% av alle som leser dette gjør det for sin fornøyelses skyld. Altså som ren underholdning. De synes det er spennende å lese om magi og paganisme. De kunne nok ha et ønske om å bli heks, men mangler vilje til systematisk arbeid.

Alle disse fellene har psykologiske årsaker. Den eneste måte å komme ut av dem på er med målrettet arbeid. Det bør være Gudinnen og Guden som har fokus i Paganisters religiøse liv. Ikke dyrking av guruer, ritualer og egne fikse ideer. Aktive elever bør finne ut hvilke feller de står i. Så skal jeg sette opp et passende treningsprogram for å komme ut av dem.