Hekseskolen

Astralverdenen.

Denne artikkelen gir min tradisjons oppfatning av astralverdenen. Vær klar over at det finnes ingen endelige sannheter om den. Astralverdenen er hva vi tror den er. En diskusjon om dette temaet er derfor meningsløs. Dann deres egen oppfatning ved å lytte innover og form deres liv og sett deres mål etter det dere kommer fram til.

Vi har lett for å tenke oss astralverdenen som liggende utenfor oss selv. Et sted vi må foreta en reise for å komme til. Astralverdenen er på samme måte som Gudinnen og Guden allestedsnærværende. Vi er bare ikke i stand til å oppfatte den med våre 5 sanser. I min tradisjon blir også astralverdenen kalt «Gaias aura» og består av en rekke dimensjoner med forskjellig funksjon.. En betegnelse jeg synes gir et klarere bilde av hva astralverdenen er. Et energifelt som avspeiler og lagrer alle energibevegelser som er og har vært, og som står i vekselvirkning med alt levende. En dimensjon er Gaias underbevissthet, eller følelsesverden, og grunnlaget for naturkreftenes virke. Som våre følelser bestemmer våre handlinger, det fysiske uttrykk for våre følelser, er naturkreftene, det vi kaller Guder, det fysiske uttrykk for Gaias følelsesliv. Som vi i frustrasjon setter i gang negative følelser og handlinger, kan Gaia bli frustrert og slippe løs ødeleggende naturkrefter. Så er det da et spørsmål om det er vi med våre handlinger som er årsak til Gaias frustrasjon.

Åndenes rike.

En annen dimensjon av Astralverdenen er åndenes rike. Det sted vi kommer fra og vender tilbake til. Ifølge min tradisjon er den delt opp i en øvre og en nedre dimensjon.

Oppfatningen om den øvre og den nedre astralverden er bygget på at kjærlighet er universets essens, og er som følger:

Den øvre astralverden er kjærlighetsvesenenes verden hvor kjærlighet og fred hersker og den nedre er viljesvesenenes verden. Her foregår en alles kamp mot alle, og kan godt sies å være et macho-paradis. I og med at alle forsøker å tappe energi av hverandre, vil det bli vinnere og tapere. Vinnerne blir gjenfødt til en tilværelse som godt kan føre til makt og rikdom, men taperne kan risikere å bli gjenfødt på et lavere bevissthetsnivå eller til et liv i lidelse. Årsaken til sistnevnte er ikke ondskap, straff eller hevn, men det faktum at bare lidelse kan åpne for den åndelige erkjennelse som fører den villfarne sjel tilbake på kjærlighetens vei. Lidelsens hensikt er altså å endre retningen på en sjels utvikling. Den åndelige bevisstgjørings motiv er enten å flykte fra virkeligheten eller å forstå virkelighetens åndelige dimensjon. For noen sjeler er lidelsen den eneste vei.

Den nedre astralverden er et speilbilde på vår materielle verden og må ikke sammenlignes med de kristnes helvete. Et opphold der er da bare en periode i sjelens utvikling til den igjen har harmoni mellom kjærlighet og vilje. Viljeveien er derfor ingen vei til fortapelse som en del religioner påstår, men den er bortkastet tid.

I den øvre astralverden kan da sjelene bruke sin tid på å utvikle seg videre på den åndelige vei, mens i den nedre bruker sjelene tiden til en konstant jakt etter kjærlighetsenergi. På samme måte som vi bruker vår tid her på en konstant jakt etter materielle goder.

Sjelen.

Vi antar altså at vi har et astrallegeme som er bundet til kroppen så lenge vi lever, men som blir frigjort når vi dør. Astrallegemet kan frigjøres fra kroppen også mens vi lever, spontant eller ved et treningsopplegg over tid. Det vi kaller ut-av-kroppen-opplevelser. Fordi sjel er et kortere ord enn astrallegeme, vil jeg benytte det. For å søke inn til vår sjel må vi lete i våre følelser for å finne fram til det som kan kalles vår grunnleggende følelse. Kjernen i vår personlighetsstruktur. Sjelen har i utgangspunktet en endimensjonal essens, men i og med at den er bundet til vår kropp har vi mulighet til å påvirke den og endre dens struktur. Vi kan godt si at det er vår oppgave å finne vårs sjels følelsesmessige ladning for så å foredle den mot kjærlighet. Altså med tanker ord og handling foredle den mot ren kjærlighet. Når så sjelen forlater kroppen har den forhåpentligvis endret sin struktur slik at den havner i den øvre astralverden. Der vil en videre foredling skje. De sjeler som havner i den nedre astralverden har da en endimensjonal essens med en viss grad av bevissthet. Den vil søke sammen med andre ånder med samme følelsesmessige ladning og som tidligere nevnt forsøke å tappe kjærlighetsenergi for ikke redusere ladningen ytterligere. Det er delte meninger om en sjel kan tappes så mye for energi at den helt og holdent går til grunne. Sjeler fra både den øvre og den nedre astralverden blir så gjenfødt inn i et miljø som har den samme følelsesmessige ladning som den selv, et sted hvor den føler seg hjemme.

En foredling av sjelen er stadig å utvide vår kjærlighetsevne. Men vi må også foredle viljen fra følelsesstyrt aggressiv tenkning til fornuftsstyrt offensiv tenkning. Det er våre tanker som styrer våre handlinger.

Hjelpere.

Det vi kaller hjelpere kan være energier fra begge verdener. Det er derfor sunt med en viss skepsis til hjelperes budskap. Det kan være et kjærlighetsvesen, men kan like godt være et viljesvesen. Folk med evner i den retning kan se dem som enten lysvesener eller mørke skygger. Engler og vampyrer. Med metoder i bevissthetsendring kan vi også gi hjelperen en menneskelig form. Den formen skapes av vår egen fantasi, så det er ikke mulig ut fra den form som dannes å avgjøre om hjelperen er en engel eller en vampyr. Det er vår egen bevisste tenkning og våre egne valg som bestemmer om vi skal ha en engel eller en vampyr som «samarbeidspartner».

Engler.

En engel er en representant for Den Universelle Skaperkraft. En energigivende kraft som leder oss mot opplysning og en oppadgående spiral. Den påvirker vår bevissthet slik at en kanal til Modergudinnen åpnes. Vi vet at vi har en engel i vårt følge når vi er fylt av samhørighet og fellesskapsfølelse. Det være seg i samvær med andre mennesker eller i kontakt med planter, dyr eller naturen generelt.

Vampyrer.

Det vi i dag kaller vampyrer er fantasifostre skapt av underholdningsindustrien. De får visstnok sin energi av å suge blod av jomfruer. Intet normalt menneske tar disse på alvor, og vampyrene er forskjøvet til fantasiens verden, og de ekte vampyrer kan uforstyrret fortsette sitt virke. Vampyrene tilhører den nedre astralverden. den kjærlighetsløse viljesverden.

Ved uforsiktig omgang med en del åndelige handlinger kan vampyrene helt overta kontrollen over et menneske. Det som kalles demonbesettelse. Paganismens vampyrer og kristendommens demoner er samme sak, men det er uenighet om deres opprinnelse og funksjon. Vampyrer vil ikke bare tappe den person de følger for kjærlighetsenergi, men vil også sørge for at personen tapper sine omgivelser for energi. Energitappende personer, eller psykopater, er det klokt å holde seg langt unna. Som kjent er personer med mye kjærlighet og lite vilje deres yndlingsofre.

Astralreiser.

De fleste paganister har ihvertfall hørt om astralreiser, og de som aktivt har holdt på en stund, har nok også eksperimentert med dem. Grunnlaget for i det hele tatt å forsøke en slik reise er er en overbevisning om at bevisstheten følger astrallegemet eller sjelen. Det er å anta at for de aller fleste er astrallegemet så bundet til den fysiske kropp at bare langvarig trening kan gi dem en «ekte» astralreise, som da er en ut-av-kroppen-opplevelse. Det er da et bredt spekter av forskjellige opplevelser en vil erfare ved å arbeide aktivt med denne type eksperimenter fra en ren fantasireise,som kan være interessant og nyttig nok, til det som er aktivering av prekognitiv evne, kanskje bedre kjent som «remote viewing» hvor elementer av bevisstheten forlater kroppen for å hente informasjon i fortid, nåtid eller framtid, og til den rene ut-av-kroppen-opplevelse.

En astralreise er som en drøm. Våre vanlige drømmer foregår (stort sett) inne i våre egne hoder, men astralreisen foregår i Gaias aura. Som vi av og til kan være klar over at vi drømmer, og kan påvirke drømmen, er det absolutt en fordel å ha en målrettet oppgave for en som flytter sin bevissthet over i astralverdenen. Det øker muligheten for å havne i ønsket dimensjon.

For de av Hekseskolens elever som ønsker det kan det forberedende arbeid for astralreiser som benyttes av min tradisjon bli gitt som en standardoppgave. På grunn av de førnevnte to plan av astralverdenen, er jeg noe skeptisk til å anbefale de «ekte» astralreiser for elever som jeg bare kjenner gjennom E-mail-kontakt, men i Daluas bok «Magi og heksekunst» er en fremgangsmåte beskrevet. Forøvrig ser ikke min tradisjon på slike reiser som særlig nyttige. Vi kommer tidsnok til astralverdenen, og vår oppgave har vi her på jorden.