Hekseskolen

 

 

 

 

Det absurdes logikk.

Det absurdes logikk er et uttrykk som gjerne benyttes på det pussige fenomen at vi har en tendens til å gjenta fortiden. Jeg har i en tidligere artikkel vært inne på at vi kan se på reinkarnasjon som en sirkel eller en spiral. Det er et trosspørsmål. Men livet selv fungerer enten som en sirkel eller en spiral. Det er et faktum og ikke noe vi behøver å tro. Det vil si. Vi må tro på at forskere i utviklingspsykologi vet hva de holder på med. Grunnlaget for om livet blir en sirkel eller en spiral legges i barndommen.  

Utviklingspsykologene mener at de forskjellige stadier og faser i livet gjentar seg. Dersom utviklingen har vært sunn og har skjedd uten de store traumer, vil hver gammel fase være grunnlaget for en ny og høyere utviklet fase. Livets naturlige utvikling er da en spiral. Dersom et eller annet har gått galt på veien og en fase ikke har hatt en positiv utvikling, vil den fase som skulle bygge videre på den gamle bare bli en gjentakelse av den forrige fasen. Livet blir da en sirkel hvor vi stadig vender tilbake til våre ubehandlede negative erfaringer og destruktive mellommenneskelige forhold.

Dette behovet for å gjenta fortiden kan følge oss over i neste liv. Dersom vi går ut av livet med en ubehandlet traumatisk opplevelse, vil vi bli født inn i en livssituasjon som vil reaktivere traumet. Det er altså ikke nødvendig å foreta en regresjon til et tidligere liv for å løse opp energien. Dette liv vil sørge for at energien blir reaktivert. Selvfølgelig kan det være interessant å foreta en regresjon tilbake for å finne traumets opprinnelse, men nødvendig er det ikke.

At vi hele tiden gjentar fortiden er en av elementene i en mørk skjebne, men det er ingen ond åndsmakt som ligger bak og trekker i trådene. Tvert i mot. Det er naturen selv som gir oss mulighet til å bearbeide den destruktive energi ved hele tiden å bringe den fram i bevisstheten.

Naturen gir oss mulighet til å gjenoppleve situasjoner som har hemmet vår utvikling slik at vi kan arbeide oss ut av den på naturlig måte: Med sinne, sorg og tilgivelse. Vi vil bestandig manøvrere oss inn i en posisjon hvor ubehandlede traumatiske situasjoner blir gjentatt og den følelsesmessige energi kommer til overflaten. Kan jo ta med en læresetning fra Liljen som går på det samme: ”En som lider av ulykkelig kjærlighet til en annen har en jobb å gjøre med å elske seg selv”.

Sinne, sorg og tilgivelse er de naturlige metoder for å bekjempe traumer og svarte spell. Mot irrasjonell skam vil straff også være et nyttig hjelpemiddel som midlertidig symptombehandling. Den katolske skriftestol med sine botsøvelser er en genial oppfinnelse. Hvis det nødvendige arbeid ikke blir gjort vil vi uunngåelig bli trukket mot situasjoner som fører til at traumet blir gjenopplevet. Det er overveiende sannsynlig at et barn som har en hersker til far også vil bli tiltrukket av dominerende personer senere i livet. Vampyrene ville ikke få så lett spill hvis det absurdes logikk var bedre forstått. Naturen gir oss hele tiden nye muligheter til å reparere skaden. Gjenopprette kontakten med sjelen. Bare ved å forstå det vil vi kunne innse at et destruktivt livsmønster kan være en velsignelse og ikke en forbannelse.

Det er to måter å gjenoppleve negative erfaringer på slik at vi kan fjerne den sperre som er satt opp mot sjelen. Gjenoppleve det i fantasien eller i virkeligheten. Psykologens metode er å få pasienten til å gjenoppleve traumatiske situasjoner i fantasien slik at de vonde følelser kan bearbeides. Naturens metode er å manøvrere oss inn i en situasjon hvor vi gjenopplever traumet i virkeligheten. Det hjelper lite hvis den nødvendige bearbeiding ikke settes inn.

Vi får først en fornuftsmessig forståelse av grunnlaget for de svarte spell. Bare ved å gjenoppleve situasjonen kan vi også få en følelsesmessig forståelse. En nødvendighet for at skaden kan leges.

Vi kan forholde oss til negative følelser på to måter :

Avdekke det svarte spell eller traumet som er årsak til følelsen for deretter å bearbeide den underliggende energi eller stenge den av med fysiske, mentale eller åndelige midler. Den siste metoden er den mest brukte, men er bare sandpåstrøing som har en midlertidig effekt. Som et eksempel vil jeg benytte anledningen til utdype en mekanisme som er i virksomhet i et hersker/slavinne-forhold, omhandlet i artikkelen ”De levende vampyrer”. Som nevnt er en av årsakene til at offeret ikke bryter ut av forholdet, at vampyren inngir trygghet.  Det gjør han ved å aktivere de svarte spell som gjør henne utrygg og gir lav selvfølelse. Så ”trøster” han henne med kjærlig oppmerksomhet. Hun får tilbake tryggheten, og vampyren har festet grepet ytterligere. Ubalanse i de fire energier er bestandig forårsaket av en utviklingsmessig skade.

Av samme falske motiv kan også religion fungere som et psykologisk hjelpemiddel for å fortrenge frykt og skam. Det er aldeles ikke vår oppgave som aspekter av Den Universelle Skaperkraft å bruke tid på endeløse ritualer for å dyrke guder og gudinner, men å finne vår plass og oppgave i skaperverket. Og det er definitivt ikke vår oppgave å gå inn i dogmatiske sekter ledet eller stiftet av maktmennesker som er like skakk-kjørte som de mennesker de skal frelse. Den endelige seier over frykten og skammen kan ikke vinnes ved å underkaste oss autoriteter utenfor oss selv. Veien til forløsning går innover.

Metoden for å komme ut av slike negative mønstre er å avdekke de svarte spell og bearbeide dem. Det blir gjerne kalt å gå inn i en dialog med sitt indre barn. Etter min mening en av de mest givende meditasjoner som finnes.

Når vi er hemmet av vår fortid kan det ha to årsaker: Traumatiske hendelser eller at den læringsprosess som danner vårt selvbilde innbefatter negative, tilsynelatende logiske slutninger om oss selv og/eller vårt samspill med omgivelsene. I læringsprosessen ligger også at det kan være en del evner vi ikke har utviklet eller det er deler av det naturlige følelsesspekter vi ikke har tilgang til, eller svarte spell gjør at følelser er koblet til frykt eller skam.

Som Hekseskolens aktive elever allerede vet, er innledningen til arbeidet med å fri seg fra fortidens lenker å skrive sin historie. Hensikten er å sirkle inn de svarte spell for senere å eliminere dem og erstatte dem med mer positive affirmasjoner. En svært viktig del av dette arbeidet er å finne ut om årsaken til en redusert livskvalitet ligger i svarte spell, i læringsprosessen eller i traumer, og hvor sterkt et eventuelt traume er. En som vil gå i gang med å rydde opp i sin fortid, fri seg fra fortidens lenker som det heter i min tradisjon, har et utredningsarbeid å gjøre før frigjøringen kan begynne.

Den naturlige utvikling når en ytre hendelse oppfattet med våre fem sanser opptrer, går slik:

Ytre hendelse - bevisst eller ubevisst tolkning av situasjonen - energioppbygging i form av en følelse - bevisst eller ubevisst vurdering av den mest relevante reaksjon - handling.

De svarte spells fører til en feil tolkning av hendelsen og/eller en gal vurdering av den mest relevante reaksjon. Her kan det være nyttig med en veileder som kan  få oss til å se tolkningen og vurderingen fra et annet perspektiv enn vårt eget.

Et sterkt traume er en energioppbygging, en klargjøring til flukt eller kamp, som har blitt hindret i å få sitt naturlige utløp i form av handling. Er traumet sterkt nok ligger energien der som en udetonert bombe som av og til får en midlertidig lettelse ved utagering i forskjellige former. Bare et fagmenneske med erfaring i å forholde seg til følelsesmessige stormer bør ha befatning med sterke traumer. Det er for risikabelt å bearbeide sterke traumer på egen hånd.